Prezime Ime Organizacija zaposlenja im. lica Saglasnost rukovodioca Naziv radnog mjesta Ukupan broj funkcija Izjava o sukobu interesa Resorno ministarstvo Institucija izvršenog imenovanja Status vlasništva organizacije Funkcija imenovanja Datum početka funkcije Datum kraja funkcije Predviđena naknada
Muharemović Ibrahim JU OŠ "Hašim Spahić" Da Nastavnik informatike 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" javna ustanova Predsjednik Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Ramić Elvedin Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Da Pravna služba 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" državno Član Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Bećirspahić Mubera JU OŠ "Saburina" Da Nastavnik islamske vjeronauke 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" javna ustanova Član Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Salihbegović Amila Općina Stari Grad Da Matična služba 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" državno Član Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Bilalagić Mirza Shad Invest d.o.o Sarajevo Da Branch expert 1 Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. privatno V.d. član Nadzornog odbora 12.06.2018 Da
Redžić Faruk BH Telekom Da Šef Službe za plasman proizvoda poslovnim korisnicima 1 Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. državno V.d. član Nadzornog odbora 12.06.2018 Da
Koso Azra Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Da Pomoćnik direktora 1 Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. državno V.d. predsjednik Nadzornog odbora 12.06.2018 Da
Šabić Enes JU Kantonalni centar za socijalni rad Da V.d direktor 1 Da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Kantonalni centar za socijalni rad javna ustanova V.d. Direktor 25.05.2018 Da
Pleh Almir JU OŠ "Hasan Kikić" Da Direktor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Hasan Kikić" javna ustanova Direktor 24.05.2018 24.05.2022 Da
Dacić Nervin JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Direktor 1 Da Ministarstvo kulture i sporta JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo javna ustanova Direktor 16.05.2018 16.05.2022 Da
Karić Amera KJU Gerontološki centar Da Šef Službe za pravne i opće poslove 2 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Sekretar Komisija za javne nabavke 24.04.2018 31.12.2018 Ne
Bahtanović Edina KJU Gerontološki centar Da Medicinska sestra 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Član Komisije za javne nabavke 24.04.2018 31.12.2018 Ne
Selimagić Behija JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Da Bibliotekarka 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 23.04.2018 23.04.2020 Ne
Redžepagić Ismail JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Da Profesor demokratije i ljudskih prava 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 23.04.2018 23.04.2020 Ne
Hodžić Naida JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Da Profesor ekonomske grupe predmeta 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 23.04.2018 23.04.2020 Ne
Selmanović-Kulo Kanita JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Da Direktor 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Predsjednik Komisije za ocjenjivanje radnika 23.04.2018 23.04.2020 Ne
Smajić Hajro Elektra d.o.o Sarajevo Da Dipl.inžinjer elektrotehnike - projektovanje, izvođenje i ispitivanje el. Instalacija 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola privatno Privremeni član Školskog odbora 23.04.2018 Ne
Žunić Fikreta JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Da Pedagog 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 23.04.2018 23.04.2020 Ne
Gigić Adisa JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Pedagog 4 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Član Komisije za javne nabavke 13.04.2018 Da
Stambolić Fikreta Općina Ilidža Da Koordinator za praćenje projekata 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža državno Član Komisije za javne nabavke 13.04.2018 Da
Mušanović Nermina JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Sekretar 3 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Predsjednik Komisije za javne nabavke 13.04.2018 Da
Muharemović Đenana JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Samostalni referent za planiranje i analizu 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Član Komisije za javne nabavke 13.04.2018 Da
Biber Mediha JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Nastavnik 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Član Komisije za javne nabavke 13.04.2018 Da
Karamović Zijada JU Zaštićena prirodna područja KS Da 1 Ne Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša JU Zaštićena prirodna područja KS V.d predsjednik Upravnog odbora 12.04.2018 Da
Tabaković Rizo KJP Sarajevo-šume d.o.o. Da 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Studentski centar" Sarajevo javno preduzeće Predsjednik Nadzornog odbora 12.04.2018 12.04.2022 Da
Guska Hamid JU OŠ Četvrta osnovna škola Da Direktor 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ Četvrta osnovna škola javna ustanova Direktor 20.03.2018 20.03.2022 Da
Karić Vezira JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Nastavnik 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Član Komisije za prijem donacija 13.03.2018 13.03.2020 Ne
Ismić Aldin JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Domar 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Član Komisije za prijem donacija 13.03.2018 13.03.2020 Ne
Osmanović Osman JU "Treća osnovna škola" Ilidža Da Nastavnik 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Treća osnovna škola" Ilidža javna ustanova Predsjednik Komisije za prijem donacija 13.03.2018 13.03.2020 Ne
Bajrić Zineta JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Da V.d. Direktor 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" javna ustanova V.d. Direktor 08.03.2018 Da
Gabeljić Hasib JU "Studentski centar" Sarajevo Da 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn javna ustanova Predsjednik školskog odbora 01.03.2018 01.03.2022 Ne
Ganić Amra JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Da Profesor 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn javna ustanova Član školskog odbora 01.03.2018 01.03.2022 Ne
Alibašić Elma Da 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Član školskog odbora 01.03.2018 01.03.2022 Ne
Šuvalić Admir JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Da Profesor 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn javna ustanova Član školskog odbora 01.03.2018 01.03.2022 Ne
Ramović Hanifa Ministarstvo finansija i trezora BiH Da Šef Odsjeka za finansija i računovodstvo 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar državno Predsjednik Upravnog odbora 28.02.2018 28.02.2022 Da
Hodžić Elvis JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Da stručni saradnik 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Član Upravnog odbora 28.02.2018 28.02.2022 Da
Bilkić Mersad KJP "Centar Skenderija" d.o.o Sarajevo Da Koordinator grupe sajmova 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Gerontološki centar javno preduzeće Član Upravnog odbora 28.02.2018 28.02.2022 Da
Karić Amera JU Gerontološki centar Da Šef Službe za pravne i opće poslove 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Član Upravnog odbora 28.02.2018 28.02.2022 Da
Malkić Indira JU Gerontološki centar Da Šef Službe socijalnog rada 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Gerontološki centar javna ustanova Član Upravnog odbora 28.02.2018 28.02.2022 Da
Hamzić Haris JU Srednja zubotehnička škola Da Profesor matematike 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Predsjednik školskog odbora 23.02.2018 23.02.2022 Ne
Mahmutović Seid JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola javna ustanova Član školskog odbora 23.02.2018 23.02.2022 Ne
Terzo Elvira KJU Gerontološki centar Da Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Predsjednik Komisije za internu kontrolu 22.02.2018 23.04.2018 Da
Efendić Adisa KJU Gerontološki centar Da Viši referent za finansijsko knjigividstvene poslove 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Član Komisije za internu kontrolu 22.02.2018 23.04.2018 Da
Bahto Adela KJU Gerontološki centar Da Šef Službe socijalnog rada 4 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KJU Gerontološki centar javna ustanova Član Komisije za internu kontrolu 22.02.2018 23.04.2018 Da
Durić Kemal JU Farmaceutski fakultet Da Vanredni profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Farmaceutski fakultet javna ustanova Šef Katedre 22.02.2018 22.02.2020 Ne
Kurtović Merima JU Prva gimnazija Sarajevo Da Profesor informatike i matematike 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Gimnazija Dobrinja javna ustanova Predsjednik školskog odbora 21.02.2018 21.02.2022 Ne
Duraković Sabina JU Gimnazija Dobrinja Da Profesor engleskog jezika 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Gimnazija Dobrinja javna ustanova Član školskog odbora 21.02.2018 21.02.2022 Ne
Kahrović Džemaludin Općina Novi Grad Da Pomoćnik direktora 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Gimnazija Dobrinja javna ustanova Član školskog odbora 21.02.2018 21.02.2022 Ne
Spahović Aida JU OŠ "Hašim Spahić" Da Nastavnik engleskog jezika 1 Da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Gimnazija Dobrinja javna ustanova Član školskog odbora 21.02.2018 21.02.2022 Ne
Salihbegović Amila Općina Stari Grad Da Matična služba 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" državno V.d.član Školskog odbora 15.02.2018 Ne